Algemene voorwaarden en privacy statement

Op deze pagina vind je een overzicht van onze Algemene Voorwaarden en onze Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kabook Uitgevers verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Voor onze auteurs en recensenten, is er een verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kabook.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kabook Uitgevers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Kabook Uitgevers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kabook Uitgevers) tussen zit. Kabook Uitgevers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Rompslomp.nl t.b.v. onze financiële administratie en versturen van orders. Deze persoonsgegevens bewaren we voor gebruik van transport van onze goederen en . Delen van persoonsgegevens met derden via de online service van Rompslomp.nl, alleen voor het doen van betalingen, ontvangen van facturen en uitvoeren van orders.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kabook Uitgevers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen op aanvraag: info@kabook.nl

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de informatie die middels onze website aan u wordt aangeboden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kabook.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kabook Uitgevers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Kabook Uitgevers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kabook Uitgevers) tussen zit. Kabook Uitgevers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Rompslomp.nl en Centraal Boekhuis BV t.b.v. onze financiële administratie en versturen van orders. Deze persoonsgegevens bewaren we voor gebruik van transport van onze goederen en . Delen van persoonsgegevens met derden via de online service van Centraal Boekhuis en Rompslomp.nl, alleen voor het doen van betalingen, ontvangen van facturen en uitvoeren van orders.

Leveringen via het Centraal Boekhuis.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kabook Uitgevers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen op aanvraag: info@kabook.nl

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de informatie die middels onze website aan u wordt aangeboden.

PRIVACY STATEMENT:

Kabook Uitgevers Kabook Uitgevers, gevestigd aan Mosterdhof 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KABOOK PUBLISHERS, ALBADORO PUBLISHING; HIERNA AANGEDUID ALS KU

1.                  Definities

1.1. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in de Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend:

Aanbod/Aanbiedingen: Ieder aanbod van KU tot het aangaan van een Overeenkomst;
Bedenktijd: De termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht bij een Overeenkomst op afstand;
Consument: Een Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Consumentenkoop: Een Overeenkomst tussen KU en een Consument terzake de koop van Producten als bedoeld in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
Diensten: Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door KU

worden verricht, in de ruimste zin;

Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat Partijen in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Producten door KU aan Wederpartij en/of het door KU verlenen van Diensten aan Wederpartij;
Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst ex artikel 46a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek tussen Partijen waarbij het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt in een door KU georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, waar  uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
Partij(en): KU en Wederpartij c.q. ieder voor zich;
Producten: Alle zaken die door KU ter verkoop worden aangeboden c.q. verkocht en geleverd;
Schriftelijk: Per brief, fax, e-mail of deurwaardersexploot;
Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;

KU:                                     Kabook uitgevers, Albadoro Publishing (Kvk-: 53383079), gevestigd te (6831 GM) Arnhem aan het adres Kronenburgsingel 525, vestiging te (6931 AM) Westervoort aan het adres Mosterdhof 4 en gebruiker(s) van de Voorwaarden;

Wederpartij:                             De natuurlijke perso(o)n(en) (Consument) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie KU een Aanbod doet en/of met wie KU een Overeenkomst aangaat.

2.                  Toepasselijkheid

2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding en Overeenkomst, tenzij de algemene voorwaarden van Centraal Boekhuis B.V. (KvK-nummer: 11011108) van toepassing zijn verklaard in een Aanbieding c.q. een Overeenkomst.

2.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Voorwaarden aan Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten worden aangegeven dat de Voorwaarden bij KU of langs elektronische weg via haar websites zijn in te zien en zij op verzoek van Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden, al dan niet elektronisch.

2.3. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de  Voorwaarden langs elektronische weg aan Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden aan Wederpartij.

2.4. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – derhalve zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.5. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door KU uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden schriftelijk door KU van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.6. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.7. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen

van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

3.                  Aanbiedingen

3.1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod géén termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval vijf (5) werkdagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door KU gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst door KU van die acceptatie worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van KU tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.

3.3. Als Wederpartij aan KU met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag KU uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart KU voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen en dergelijke.

3.4. Informatie, afbeeldingen en mededelingen (mondeling of schriftelijk) verstrekt met betrekking tot een Aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan door KU. KU garandeert echter niet dat het Aanbod en Producten volledig met de gegeven informatie, afbeeldingen en mededelingen in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de afwijking van dien aard is dat het Product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen Wederpartij daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten.

4.                  Totstandkoming van Overeenkomsten

4.1. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een

Overeenkomst slechts tot stand:

 • door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;
 • door schriftelijke bevestiging door KU van een door Wederpartij (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
 • doordat KU feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.
  • De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
  • Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding hiervan door KU. KU is nimmer gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat dienaangaande een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. KU is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.
  • Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van KU binden KU slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door KU schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.

5.                  Prijzen en betaling

5.1.           In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief verpakkings-, transport- en afleveringskosten (in de breedste zin) en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook, tenzij door KU expliciet schriftelijk anders is aangegeven. In geval van verzending worden de bijkomende kosten naar Wederpartij gecommuniceerd en maken alsdan onderdeel uit van de koopprijs.

5.2.           Niet in een uitsluitend tot Wederpartij gericht Aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden KU niet. Aan in een tot Wederpartij gericht Aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen dan Wederpartij geen rechten worden ontleend.

5.3.           Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan KU zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.4.           KU is, al dan niet op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft vervalt de eventueel op KU rustende leverings- en/of prestatieplicht.

5.5.           Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.6.           Betaling dient zonder verrekening te geschieden op door KU aangegeven bank- of girorekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop KU bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

5.7.           Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen in dat geval alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering, onverminderd de bevoegdheid van KU om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

5.8.           Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

5.9.           Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens KU op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van KU jegens Wederpartij.

5.10.         KU is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die KU aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

5.11.         Alle vorderingen van KU op Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan KU omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks ter beoordeling van KU;
 • indien KU Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5.4 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft

– het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

6.                  Prijswijziging

6.1.           Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door KU nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van KU) worden doorberekend aan Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

6.2.           Indien echter de verhoogde prijs die KU wenst te hanteren als bedoeld in artikel 6.1 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijf procent (5%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, met dien verstande dat KU in dat geval nimmer jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

7.                  Levertijd

7.1.           De door KU in het kader van een Overeenkomst opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2.           De door KU opgegeven levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van KU en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

7.3.           Bij vaststelling van de levertijd gaat KU er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

7.4.           Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke KU bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan KU de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van KU kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van KU dit toelaat.

7.5.           Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door KU wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van KU kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van KU dit toelaat.

7.6.           KU is na overschrijding van een (schriftelijk) overeengekomen fatale leveringstermijn terzake Producten of het verrichten van Diensten alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van minimaal een (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft.

7.7.           Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal Wederpartij het recht hebben op ontbinding van de Overeenkomst, mits de tekortkoming zodanig ernstig is dat deze de ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigt. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van KU en/of haar leidinggevende ondergeschikten. Consumenten:

7.8.           Indien er sprake is van een Overeenkomst op afstand tussen KU en een Consument, dan bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) dagen. Indien KU niet binnen die periode de door Consument bestelde Producten of Diensten kan leveren,

dan maakt zij dit kenbaar aan Consument. Consument heeft vervolgens het recht de Overeenkomst op afstand kosteloos te ontbinden zonder gehoudenheid van KU tot vergoeding van de (eventuele) schade.

8.                  Ontbinding

8.1.           KU heeft het recht de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden – zonder dat op KU in dat kader jegens Wederpartij enige verplichting tot schadevergoeding rust – indien Wederpartij een van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en KU Wederpartij terzake in gebreke heeft gesteld en een termijn heeft gegeven van (minimaal) vijf (5) dagen, binnen welke termijn Wederpartij niet alsnog heeft voldaan aan haar verplichtingen.

8.2.           Voor het overige is KU – zonder dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist is en zonder op KU in dat kader jegens Wederpartij enige verplichting tot schadevergoeding rust – gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien:

 • Wederpartij in surseance verkeert of een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan;
 • Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, of een aanvraag tot faillissement tegen of door Wederpartij wordt ingediend;
 • Op Wederpartij – indien het een natuurlijke persoon betreft – de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 • door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Wederpartij;
 • Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien Wederpartij een natuurlijk persoon is, Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
 • zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van KU in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van KU.
  • In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden op een of meer van de gronden als hierboven vermeld, heeft KU recht op vergoeding door Wederpartij van de door haar geleden vermogensschade. Consumenten:
  • Indien er sprake is van een Overeenkomst op afstand tussen KU en een Consument – overeenkomstig de artikelen 7:46a tot en met j BW – dan heeft de Consument het recht om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst op afstand te ontbinden (Herroepingsrecht). Consument is verplicht om binnen voornoemde Bedenktijd schriftelijk aan KU kenbaar te maken of zij gebruik wenst te maken van haar Herroepingsrecht.
  • Consument dient de geleverde Producten tijdig, doch in ieder geval binnen tien (10) dagen na levering aan KU te retourneren. Het retourneren van de Producten komt voor rekening en risico van Consument. Retourneren dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en de Producten dienen in nieuwstaat te verkeren.
  • Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard, op enige wijze zijn beschadigd en/of in geval van audio-, video- en/of computerprogrammatuur de verzegeling is verbroken, vervalt het recht op ontbinding als bedoeld in de vorige artikelleden. Met betrekking tot de verkoop en levering van een digitaal boek, zoals een E-book, geldt dat het deze producten door hun aard niet kunnen worden terug geleverd en dat de Consument geen recht heeft op ontbinding als bedoeld in de vorige artikelleden.
  • Indien naar de mening van KU rechtsgeldig is ontbonden, bevestigt KU na ontvangst en controle van de retour ontvangen Producten de ontbinding van de Overeenkomst en draagt zorg dat binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag inclusief de (eerste) verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.

9.                  Aansprakelijkheid en schadevergoeding

9.1.           KU is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg (dat wil zeggen: directe schade) van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van KU.

9.2.             KU is in geen geval aansprakelijk voor:

 • indirecte schade zoals – derhalve niet uitsluitend – bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van Wederpartij (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich zo nodig tegen deze schade behoorlijk te verzekeren;
 • schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door KU verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
 • schade van welke aard ook die is ontstaan doordat of nadat Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren;
 • schade ontstaan door handelen en/of nalaten van derden, waaronder door KU ingeschakelde hulppersonen;
 • schade ontstaan door te late levering.
  • Indien en voor zover KU voor schade van Wederpartij aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder een eventuele aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van KU wordt erkend en uitbetaald op basis van een schaderapportage, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van KU onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
  • Indien KU ten tijde van het schadegeval niet beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in artikel 9.3 of krachtens enige aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van KU te allen tijde beperkt tot 50% van het factuurbedrag exclusief BTW ter zake de geleverde Producten en/of Diensten waarop de aansprakelijkheid van KU betrekking heeft.
  • De in artikelen 9.1 tot en met 9.4 opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van KU en de hulppersonen die door KU bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.

10.                Overmacht

10.1.         Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan KU kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan KU worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2.         Onder overmacht als bedoeld in artikel 10.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van:

 • deconfitures van en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers van KU, waaronder nutsbedrijven;
 • het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden;
 • opzet of grove schuld van hulppersonen;
 • werkstaking;
 • bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van KU;
 • brand;
 • bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen);
 • overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op Europees niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;
 • oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg;
 • sabotage;
 • vervoersstremmingen;
 • machinebreuk, storingen in elektronische systemen daaronder begrepen.
  • In geval van overmacht heeft KU de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door KU onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding over en weer bestaat.
  • Indien KU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

11.                Klachten en reclamaties

11.1.         Wederpartij is verplicht de door KU verrichte prestaties onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient Wederpartij binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan KU mededeling te doen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

11.2.         Andere gebreken aan verrichte prestaties moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan KU worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

11.3.         Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door KU van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van KU worden gebracht.

11.4.         Op KU rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens KU (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

11.5.         Een reclame betreffende een door KU geleverde prestatie kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren prestaties, ook niet indien deze prestaties zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

12.                Duurovereenkomsten

12.1.         Tussen Partijen gesloten Overeenkomsten waarin gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd meerdere prestaties worden verricht, waaronder begrepen herhaalde (ver)koop en levering van Producten door KU aan Wederpartij en/of het in herhaalde vorm door KU verlenen van Diensten aan Wederpartij, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de betreffende Overeenkomst anders is bepaald.

12.2.         Indien een Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is opzegging slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd worden na afloop van die termijn automatisch ver-

lengd voor de periode van één (1) jaar, tenzij een Partij de Overeenkomst tenminste drie (3) maanden voor afloop van de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

12.3.         Bij opzegging door Wederpartij is KU gerechtigd gemaakte kosten tot het moment dat de Overeenkomst afloopt in rekening te brengen.  Consumenten:

12.4.         In afwijking van artikel 12.2 geldt bij een Overeenkomst tussen KU en een Consument dat een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd na afloop van die termijn maandelijks opzegbaar is, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij Consument uitdrukkelijk instemt met een verlenging voor bepaalde tijd.

13.                Eigendomsvoorbehoud

13.1.         Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van KU tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met de Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door KU geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als KU eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

13.2.         Alle bij Wederpartij aanwezige zaken die (oorspronkelijk) afkomstig zijn van KU (bijvoorbeeld omdat ze te herkennen zijn aan het ISBN nummer) worden zolang KU zich kan beroepen op het in artikel 13.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud geacht in eigendom toe te behoren aan KU (bewijsvermoeden).

13.3.         Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

13.4.         Nadat KU haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Wederpartij staat KU toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

13.5.         Als KU geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan KU te verpanden.

14.                Vervaltermijnen

14.1.         Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens KU in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij KU.

14.2.         In het geval binnen de in artikel 14.1 vermelde termijn door Wederpartij een schriftelijke claim is neergelegd bij KU in verband met door haar geleverde Producten en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien KU niet binnen een termijn van drie (3) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 18 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

15.                Geheimhouding

15.1.         Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2.         Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KU gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en KU zich ter zake niet kan beroepen op

een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KU niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

16.                Intellectuele eigendomsrechten

16.1.         Tenzij anders is overeengekomen, behoudt KU de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, geleverde Producten en/of Diensten en verstrekte afbeeldingen, tekeningen, (proef)- modellen, programmatuur en dergelijke.

16.2.         De rechten op de in 16.1 bedoelde gegevens blijven eigendom van KU ongeacht of aan Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen door Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van KU niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

16.3.         Op alle gedownloade bestanden, waaronder muziek, software, Ebooks, tekst (gesproken en geschreven), afbeeldingen, etc., rusten auteursrechten. Deze bestanden worden niet verkocht maar gesublicenseerd aan Wederpartij, ongeacht het gebruik van termen als ‘koop’, ‘verkoop’ en ‘bestel’. De sub licentie op deze digitale downloads is non-exclusief, niet overdraagbaar, niet sub licenseerbaar, beperkt en alleen bestemd voor gebruik binnen Nederland. De digitale bestanden mogen worden gedownload naar één computer.

17.                Elektronische publicaties

17.1.         Elektronische publicaties worden geleverd conform de op de verpakking en/of op de bijgevoegde (digitale) documentatie vermelde technische specificaties en toepassingsmogelijkheden. De software, die het Product of de publicatie bevat, wordt daarbij aan Wederpartij op een duurzame gegevensdrager in licentie gegeven.

17.2.         Wanneer de geleverde elektronische Producten van KU gebreken vertonen heeft Wederpartij – naar keuze van KU – recht op herstel van het betreffende gebrek of het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van het elektronische Product, dan wel restitutie van de koopprijs.

17.3.         Wederpartij is verplicht om elektronische Producten van KU die hij door levert aan derden, slechts in de originele consumentenverpakking zoals deze door de uitgever wordt geleverd en zonder wijzigingen van die verpakking of de inhoud daarvan aan gebruikers of eindafnemers ter beschikking te stellen.

17.4.         Indien de software van het elektronisch Product voorzien is van technische beveiligingen, is het Wederpartij niet toegestaan deze te verwijderen.

17.5.         Elektronische publicaties die door KU worden aangeboden via netwerken, worden geleverd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Wederpartij deze informatie uitsluitend gebruikt binnen de overeengekomen applicatie en binnen de vastgestelde periode, alsmede dat Wederpartij deze informatie niet (geheel of gedeeltelijk, noch in gewijzigde of aangepaste vorm) door levert en/of ter beschikking stelt aan derden.

17.6.         Het is Wederpartij niet toegestaan kopieën te vervaardigen van de software die het Product of publicatie bevat, noch om deze te verspreiden via netwerken, noch om deze te verhuren of uit te lenen, tenzij KU hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

18.                Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.         Op alle door KU gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2.         Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank, locatie Arnhem.

Versie: 3 maart 2021

————————————————————————————————–

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KU, KABOOK PUBLISHERS, ALBADORO PUBLISHING; HIERNA AANGEDUID ALS KU

 

1.                  Definities

1.1. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in de Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend:

Aanbod/Aanbiedingen: Ieder aanbod van Leverancier aan KU tot het aangaan van een Overeenkomst;
Aanvraag: De uitnodiging van KU aan een Leverancier tot het doen van een Aanbod;
Acceptatie: De Schriftelijke acceptatie door KU inhoudende dat de Apparatuur en Programmatuur ieder afzonderlijk en in onderlinge samenhang voldoen aan de tussen Partijen overeengekomen specificaties;
Acceptatietest: De test(-procedure) waarmee kan worden vastgesteld en aangetoond dat de Apparatuur en Programmatuur ieder afzonderlijk en in onderlinge samenhang aan de overeengekomen specificaties voldoen;
Apparatuur: De apparatuur, inclusief de daarbij behorende documentatie en materialen, waarop of in samenhang waarmee de Programmatuur door Leverancier dient te worden geïmplementeerd en dient te functioneren;
Databeheer De Diensten van Leverancier die bestaan uit het beheren van (digitale) data, welke data door KU en/of haar klanten door middel van Techniek voor communicatie op afstand kan worden opgevraagd, benaderd en opgeslagen;
Diensten: De door Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van KU te verrichten werkzaamheden, als nader bepaald in de Overeenkomst;
Goederen: De door Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van KU tegen betaling te leveren zaken, zijnde de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, en vermogensrechten;
Grafische Leverancier Een Leverancier van grafische producten of diensten , zoals een drukkerij of een boekbinder.
Leverancier: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die aan KU een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en of de levering c.q. verrichting van Diensten en/of met wie KU een Overeenkomst aangaat.
Maatwerk Programmatuur: De door de Leverancier ten behoeve van KU te ontwikkelen en aan te passen programmatuur, waaronder begrepen de wijzigingen en/of aanvullingen van de Standaard Programmatuur inclusief de bijbehorende documentatie, materialen, objectcodes en broncodes, zoals beschreven in de Overeenkomst;

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake                   (ver)koop en levering van Producten door Leverancier aan KU en/of het door Leverancier verlenen van Diensten aan KU;

Partij(en):  KU en Leverancier c.q. ieder voor zich;

Programmatuur: het geheel van Standaard en Maatwerk Programmatuur, met bijbehorende nieuwe en/of verbeterde versies, documentatie en materialen;

Standaard Programmatuur: Programmatuur c.q. computerprogramma’s met bijbehorende documentatie en materialen zoals omschreven in de Overeenkomst, die niet specifiek door de Leverancier ten behoeve van KU is ontwikkeld;

Schriftelijk: Per brief, fax, e-mail of deurwaardersexploot;

Techniek voor communicatie: Een middel dat kan worden gebruikt voor het opvragen op afstand en/of benaderen van digitale informatie, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;

KU: Kabook uitgevers, Kabook Publishing, Albadoro Publishing (Kvk-dossiernummer: 53383079), gevestigd te (6831 GM) Arnhem aan het adres Kronenburgsingel 525, vestiging te (6931 AM) Westervoort aan het adres Mosterdhof 4 en gebruiker(s) van de Voorwaarden;

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

2.                  Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten, waarbij KU optreedt als koper en/of opdrachtgever van een door of vanwege haar opgedragen levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten, van welke aard dan ook, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2. Deze Voorwaarden bestaan uit twee delen. In deel A zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op alle aanvragen, Aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten. Deel B is slechts van toepassing op de inkoop (c.q. Aanvraag of Aanbieding tot inkoop) van Informatie en Communicatie Technologie (ICT), in de ruimste zin. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deel A en deel B prevaleren de bijzondere bepalingen in deel B.

2.3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Leverancier gehanteerde voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt door KU uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden Schriftelijk door KU van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Leverancier op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door KU.

2.5. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – derhalve zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.6. In geval van nietigheid of vernietiging door Leverancier van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.7. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

3.                  Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1.                Het uitbrengen van een Aanbieding c.q. het doen van een offerte door de Leverancier, verplicht KU niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Leverancier.

3.2. Op een Aanvraag van KU volgt een onherroepelijk en niet vrijblijvend Aanbod van Leverancier dat gedurende een periode van minimaal zestig (60) dagen na ontvangst daarvan door KU geldig is.

3.3. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat KU een Aanbod van Leverancier door middel van een Schriftelijke opdracht aanvaardt. Mondelinge afspraken worden slechts erkend indien en per het moment dat zij door KU Schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Indien een Schriftelijke opdracht of een Schriftelijke Aanvraag door KU wordt geplaatst, zonder dat Leverancier daaraan voorafgaand een Aanbieding heeft gedaan of zonder dat Leverancier de opdracht bevestigt, dan komt de Overeenkomst tot stand door de levering van de Goederen of het begin van uitvoering van de Diensten overeenkomstig de opdracht of Aanvraag.

3.5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door KU.

3.6. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van KU binden KU slechts tegenover Leverancier indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door  een door KU gemachtigde persoon Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Leverancier.

4.                  Prijzen en tarieven

4.1. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst niet worden gewijzigd.

4.2.  Alle prijzen en tarieven zijn uitsluitend exclusief omzetbelasting (BTW).

4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven zoals vastgesteld door onze aansluiting via het Centraal Boekhuis, tenzij anders overeengekomen.

4.4. Prijzen en tarieven zijn vermeld in euro’s, tenzij Schriftelijke betaling in andere valuta is overeengekomen.

4.5. Leverancier is slechts gerechtigd de overeengekomen vaste prijzen en tarieven te verhogen respectievelijk gehouden de vaste prijzen en tarieven te verlagen, indien KU een wezenlijke wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden aanbrengt. Daarenboven is Leverancier slechts gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen en tarieven, indien KU hier Schriftelijk mee heeft ingestemd. 4.6. Indien Leverancier meent dat van meerwerk sprake zal zijn, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan KU. Het meerwerk zal worden verricht tegen een vaste prijs, tenzij uitvoering op basis van nacalculatie is overeengekomen. Terzake van het door Leverancier te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst waarop het meerwerk betrekking heeft.

4.7. Indien door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk wordt overeengekomen dat de (extra) werkzaamheden van Leverancier op basis van nacalculatie (uren maal tarief) zullen worden verricht, zal Leverancier aan KU vooraf een Schriftelijke opgaaf doen van de door Leverancier gehanteerde tarieven en ingeschatte totaalsom voor uitvoering van deze (extra) werkzaamheden. Uitsluitend na Schriftelijke instemming van de opgaaf van tarieven en ingeschatte totaalsom door KU, kan Leverancier aanspraak maken op vergoeding van de met de tarieven en ingeschatte totaalsom gemoeide werkzaamheden.

5.                  Betaling

5.1. Terzake de door Leverancier geleverde Goederen en/of door Leverancier uitgevoerde Diensten wordt door Leverancier een factuur gestuurd naar KU. KU is uitsluitend gehouden een factuur in behandeling te nemen die aan de wettelijke eisen voldoet en is voorzien van de juiste opdrachtgever en door KU verstrekte inkoopreferenties.

5.2. Tenzij anders is overeengekomen zal betaling van de krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 45 dagen na factuurdatum plaatsvinden. In afwijking van het hiervoor bepaalde geldt voor Grafische Leveranciers een betalingstermijn van 90 dagen.

5.3. Als factuurdatum geldt de datum van ontvangst van de factuur door KU. Deze ontvangstdatum betreft geen eerdere datum dan de datum waarop de Goederen op het aangegeven vestigingsadres van KU worden geleverd dan wel de datum waarop Leverancier begonnen is met de uitvoering van de Diensten voor KU.

5.4. Betaling geschiedt op de in de factuur vermelde bankrekening van Leverancier in Euro’s, tenzij Schriftelijk betaling op een andere bankrekening of in andere valuta is overeengekomen.

5.5. Betaling door KU houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in c.q. acceptatie van de geleverde Goederen en/of uitgevoerde Diensten.

5.6. Indien KU toerekenbaar tekort schiet in haar verplichting tot betaling, is KU pas in verzuim op het moment dat zij door Leverancier Schriftelijk in gebreke is gesteld en zij na ommekomst van een termijn van veertien (14) dagen alsnog niet tot betaling is overgegaan. Indien KU in verzuim is komen te verkeren is zij uitsluitend de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag over de tijd dat het verzuim voortduurt. Het is Leverancier niet toegestaan incassokosten in rekening te brengen.

5.7. KU, alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen, is gerechtigd alle vorderingen van Leverancier te verrekenen met iedere schuld die KU (en/of aan KU gelieerde rechtspersonen) aan Leverancier, dan wel aan met Leverancier gelieerde (rechts)personen, mocht hebben.

6.                  Kwaliteitsbewaking en rapportage

6.1. Leverancier zal KU bij de uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte houden over de voortgang van de werkzaamheden alsmede de financiële stand van zaken en zal KU terzake desgevraagd alle inlichtingen verstrekken.

6.2. KU heeft te allen tijde de bevoegdheid om de uitvoering, kwaliteit en voortgang van de Goederen en Diensten te inspecteren en te keuren op de plaats van uitvoering. Leverancier verleent hierbij toegang tot de plaatsen waar de Goederen zijn geplaatst en de Diensten worden uitgevoerd.

6.3. In geval een Overeenkomst voor een langere periode wordt aangegaan, zulks ter oordeel van KU, is KU bevoegd van Leverancier een tussentijdse rapportage te verlangen, zulks op door KU nader aan te geven tijdstippen en op een door KU nader aangegeven wijze.

7.                  Uitvoering van de Diensten

7.1. De Leverancier zal bij de uitvoering van Diensten gebruik (kunnen) maken van één of meerdere door de Leverancier in te schakelen personen, die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de Leverancier. In specifieke situaties kan KU verlangen dat de Leverancier de Diensten persoonlijk zal verrichten.

7.2. Leverancier is bij de feitelijke uitvoering van de Diensten geheel zelfstandig en zal, indien hij/zij een natuurlijke persoon betreft, voor aanvang van de Diensten een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanleveren bij KU. KU is gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier op te schorten indien Leverancier geen geldige VAR heeft verstrekt.

7.3. Leverancier zal KU op de hoogte houden van de feitelijke uitvoering en voortgang van de Diensten.

7.4. Leverancier verricht werkzaamheden voor en levert Diensten aan één of meerdere andere opdrachtgevers.

7.5. Indien een door de Leverancier bij de uitvoering van de Diensten ingeschakelde persoon niet in staat is om de Diensten te verrichten als gevolg van ziekte, verlof, of schorsing, dan wel als gevolg van overlijden of de beëindiging van zijn/haar arbeidsovereenkomst met de Leverancier, zal de Leverancier zorgdragen voor adequate vervanging. De vervanger dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijke voor de uitvoering van de Diensten ingezette persoon. Vervanging geschiedt slechts na voorafgaande goedkeuring van KU.

7.6. Leverancier is gehouden om, voor zover van toepassing, de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst (inclusief derhalve de verplichtingen voortvloeiende uit deze Voorwaarden) op te leggen aan de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen.

8.                  Wijze van levering

8.1. Leverancier levert de Goederen af en draagt deze in eigendom over aan KU op het moment van levering op de door de KU aangegeven plaats. Leverancier staat ervoor in dat de Goederen vrij en onbelast zijn.

8.2. Tenzij KU anders heeft bepaald, geschiedt levering van de Goederen franco ter plaatse waar KU haar bedrijf dan wel haar activiteiten uitoefent. KU zal Leverancier indien noodzakelijk Schriftelijk het adres, woonplaats, straat, verdieping, kamer, contactpersoon, telefoonnummer en indien van toepassing de technische faciliteiten doorgeven.

8.3. Leverancier is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering van de krachtens de Overeenkomst te leveren Goederen of Diensten. Verpakkings- en verzendingsinstructies van KU dienen stipt te worden opgevolgd.

8.4. Verpakking en vervoer van de af te leveren Goederen geschiedt voor rekening en risico van Leverancier. Onder vervoer wordt in deze Voorwaarden mede begrepen vervoer c.q. transport van Goederen die gebruikt worden bij het verlenen van Diensten alsmede transmissie van data door middel van een datacommunicatienetwerk en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

8.5. KU is niet belast met het opslaan van de te leveren Goederen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van Leverancier. Leverancier dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

8.6. (Af- of op-) geleverde Goederen en/of resultaten van Diensten zijn voor risico van KU vanaf het tijdstip van (af- of op-)levering ten kantore van KU.

8.7. Enige (af- of op-)levering van Goederen of resultaten van Diensten door Leverancier aan KU geldt niet als definitieve en onvoorwaardelijke acceptatie van de Goederen of Diensten door KU.

8.8. In geval van reclames dan wel indien de Goederen ondeugdelijk blijken te zijn en/of te laat zijn geleverd, komen de kosten van retourzendingen voor rekening en risico van Leverancier. Leenemballage kan aan Leverancier franco worden geretourneerd voor rekening en risico van de Leverancier.

9.                  Termijn van levering

9.1. De tussen KU en Leverancier overeengekomen leveringstermijn(en) geldt (gelden) als fatale termijn(en), tenzij expliciet tussen partijen anders is overeengekomen.

9.2.                Indien Leverancier vertraging vermoedt, is Leverancier verplicht om KU onmiddellijk mede te delen dat de overeengekomen levertijd niet stipt kan worden nagekomen.

9.3. De levertermijn begint op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.4. Ingeval partijen zijn overeengekomen dat er sprake is van meerwerk of minderwerk, geldt dat, indien daartoe aanleiding bestaat, de oorspronkelijke geldende termijn voor nakoming op basis van het meer- of minderwerk wordt gewijzigd en de nieuw tussen partijen overeengekomen einddatum zal gelden.

10.                Acceptatie

10.1. De geleverde Goederen en verrichte Diensten zullen in ieder geval na nakoming van de verplichtingen binnen een redelijke termijn (zijnde niet korter dan 90 dagen) door KU aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien alsdan de geleverde Goederen en verrichte Diensten voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties, zullen de Goederen en Diensten door KU worden geaccepteerd.

10.2. Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering van de Goederen of uitvoering van de Diensten de Goederen of Diensten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal KU dit Schriftelijk aan Leverancier melden.

10.3. Indien terzake van de uitvoering van de Overeenkomst onvolkomenheden worden geconstateerd of de prestaties anderszins niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Overeenkomst is KU, in aanvulling op andere bepalingen uit deze Voorwaarden en in aanvulling op elk recht voortvloeiende uit het gemene recht, gerechtigd om:

 • de betreffende Goederen of (resultaten van) Diensten af te keuren c.q. niet te accepteren en, indien zulks naar de mening van KU noodzakelijk is, op kosten van Leverancier, de Leverancier zo mogelijk binnen de gestelde termijn en zo spoedig mogelijk de prestatie opnieuw uit te laten voeren;
 • ingeval KU besluit om naar aanleiding van de afgekeurde Goederen of (resultaten van) Diensten de prestatie niet opnieuw door Leverancier te laten uitvoeren, slechts een billijke vermindering van de overeengekomen vergoeding verschuldigd te zijn, die terstond en ten volle vatbaar is voor verrekening met enige vordering van Leverancier op KU;
 • de afgekeurde Goederen of (resultaten van) Diensten door KU zelve of door derden op kosten van Leverancier te (laten) leveren c.q. te, (laten) uitvoeren indien Leverancier hiermee in gebreke is gebleven.

11.                Garantie

11.1. Leverancier garandeert gedurende de uitvoering van de Overeenkomst alsmede gedurende de te verwachten levensduur, welke in geen geval minder is dan één jaar na acceptatie door KU van de geleverde Goederen en/of de verrichte Diensten, dat alle geleverde Goederen en (de resultaten van) Diensten tenminste:

 • van goede kwaliteit zijn;
 • vrij zijn van onvolkomenheden in de gebruikte materialen en constructies;
 • compleet en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
 • voldoen aan de daarvoor geldende specificaties, tekeningen en technische informatie en aan de in Nederland geldende wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften, zoals o.a. die met betrekking tot de gezondheid, veiligheid, milieuhygiënische en elektromagnetische storingen;
 • (bij elektronische content) vrij zijn van virussen en kwaadaardige c.q. schadelijke software.
  • Leverancier garandeert dat de door of namens hem op grond van de Overeenkomst te verlenen Diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd en dat voor de duur van de Overeenkomst zijn personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de overeen- gekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
  • In het geval Goederen zijn besteld zonder nadere specificaties of in het geval Diensten door Leverancier zonder nader aangeduide specificaties kunnen worden verricht, zullen de te leveren Goederen of Diensten vrij zijn van gebreken en de eigenschappen bezitten geschikt voor het normaal te verwachten doel, waartoe de Goederen en Diensten kunnen worden aangewend en voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van Goederen of de verrichting van Diensten.
  • Alle gebreken en onvolkomenheden die zich tijdens een garantieperiode als bedoeld in dit artikel voordoen, met uitzondering van die welke het gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal gebruik, zullen, onverminderd de overige rechten van KU op vergoeding van kosten, schaden en renten, kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van KU onmiddellijk en volledig door Leverancier worden hersteld of worden vervangen of worden aangevuld.
  • Indien na vorenbedoelde kennisgeving Leverancier niet binnen een voor KU redelijke termijn is aangevangen met het herstel, is KU bevoegd deze werkzaamheden te verrichten of door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van Leverancier zonder nadere gevolgen voor de door Leverancier aangegane garantieverplichtingen, mits de Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. Alle vorderingen die KU hierdoor op Leverancier mocht hebben of krijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
  • Na het verstrijken van de garantieperiode is Leverancier gehouden tot nakoming van de in artikellid 11.4 omschreven verplichting, zulks tegen betaling van een van te voren tussen partijen overeengekomen redelijke vergoeding door KU. Op de resultaten van uitvoering van deze verplichting door Leverancier is het bepaalde in het garantieartikel van toepassing.

12.                Aansprakelijkheid en verzekering

12.1. Onverminderd de overige verplichtingen van Leverancier, is Leverancier aansprakelijk voor schade die KU en/of derden lijden ten gevolge van ieder onrechtmatig gebruik of verlies van sleutels en/of verstrekte toegangspassen die Leverancier van KU heeft ontvangen.

12.2.        Leverancier vrijwaart KU tegen aanspraken van derde(n) terzake van schade, als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde Goederen, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van productenaansprakelijkheid, en/of als gevolg van handelen of nalaten van Leverancier of zijn hulppersonen.

12.3. Indien KU toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting dan wel aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad, zal KU tegenover Leverancier slechts aansprakelijk zijn voor door de Leverancier aantoonbaar geleden schade die rechtstreeks en onmiddellijk verband houdt met de toerekenbare tekortkoming van KU, dan wel het aansprakelijk zijn van KU op grond van onrechtmatige daad of het aansprakelijk zijn van KU voor schade door dood of lichamelijk letsel. Deze aansprakelijkheid voor de voornoemde schade is beperkt tot maximaal 100% van de voor de Overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (exclusief BTW), met een maximum van € 500.000,– (vijfhonderdduizend euro) en is bij duurovereenkomsten per gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan 100% van de op grond van die Overeenkomst voor dat jaar gefactureerde vergoeding(en) (exclusief BTW) met een maximum van 1 (één) miljoen euro. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.3 is de aansprakelijkheid van KU in ieder geval te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van KU in het voorkomend geval dekking biedt. Buiten de genoemde gevallen berust op KU geen enkele andere aansprakelijkheid voor schadevergoeding. De beperking van de aansprakelijkheid van KU vervalt echter indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van KU. Aansprakelijkheid van KU uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting ontstaat slechts indien KU onverwijld en deugdelijk in gebreke is gesteld door Leverancier, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en indien KU ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

12.5. Leverancier staat ervoor in dat zij zich adequaat heeft verzekerd en zich adequaat verzekerd zal houden ten aanzien van de risico’s die voor Leverancier voortvloeien uit de Overeenkomst(en).

13.                Belastingen en sociale verzekeringspremies

13.1. Leverancier zal de betalingen zoals bedoeld in artikel 5 van deze Voorwaarden als een vergoeding ontvangen voor de door hem te verrichten Diensten. Eventuele belastingclaims, verschuldigde sociale verzekeringspremies, boetes en/of rente, voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn geheel, zonder uitzondering, voor rekening van de Leverancier.

13.2. Voor het geval de Fiscale autoriteiten en/of de Uitvoeringsinstelling in afwijking van het standpunt en de bedoeling van partijen bepalen dat er een arbeidsovereenkomst /dienstbetrekking (in de zin van de desbetreffende wetgeving) bestaat tussen KU en de Leverancier en/of één of meerdere door de Leverancier ingeschakelde personen en KU daardoor gehouden mocht zijn tot inhouding en afdracht, dan wel tot betaling van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies, zal KU gerechtigd zijn deze loonbelasting, en/of sociale verzekeringspremies, alsmede eventuele opgelegde boetes en/of te betalen rente, in mindering te brengen op de in artikel 4 van de algemene voorwaarden bedoelde betalingen.

13.3.              Het voor KU voortvloeiende nadeel uit alsdan eventueel verschuldigde overhevelingstoeslag, zal volledig worden gecompenseerd door een verlaging van de in artikel 5 van deze Voorwaarden bedoelde betalingen.

13.4. Indien en voor zover de hiervoor bedoelde verschuldigdheid van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, alsmede de overhevelingstoeslag, zal worden vastgesteld met terugwerkende kracht over een periode gedurende welke op de hiervoor bedoelde betalingen geen inhoudingen zijn gedaan, is de Leverancier jegens KU aansprakelijk en zal de Leverancier de schade voortvloeiende uit eventueel nagevorderde loonbelasting, sociale verzekeringspremies, overhevelingstoeslag, alsmede eventueel opgelegde boetes en/of te betalen rente volledig op eerste verzoek aan

KU vergoeden. Voorts zal Leverancier de eventueel ten onrechte aan KU gefactureerde en door KU betaalde omzetbelasting (BTW), aan KU vergoeden.

13.5. Niet naleving door de Leverancier van de verplichtingen opgenomen in de voorgaande leden van dit artikel geeft KU het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden.

14.                Inschrijving Kamer van Koophandel en BTW-nummer van Leverancier

14.1. Afhankelijk van de aard van de Overeenkomst, kan KU verlangen dat de Leverancier bij het aangaan van de Overeenkomst een gewaarmerkt afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel betrekking hebbende op het als (rechts)persoon uitoefenen van zijn werkzaamheden overlegt, alsmede dat een afschrift van de toekenning van een BTW-nummer bij de Overeenkomst wordt gevoegd.

15.                Intellectuele Eigendomsrechten

15.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder, maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), litho´s, gegevens en databestanden, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Leverancier en KU berusten bij KU of worden, indien ze niet bij KU berusten, door Leverancier aan KU overgedragen, voor zover de wet zulks toelaat, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere formaliteit is vereist, zal deze registratie ten gunste van KU worden uitgevoerd en dan zal Leverancier op eerste verzoek van KU om niet aan de overdracht van zodanige rechten aan KU zijn onvoorwaardelijke medewerking verlenen.

15.2. Leverancier verleent aan KU een exclusief en onbeperkt gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten aanzien van de intellectuele en industriële eigendomsrechten rechten, welke waar en wanneer dan ook rusten op de geleverde Goederen en resultaten van Diensten, maar waarvan de intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten niet aan KU kunnen worden overgedragen, omdat deze bij derden berusten en derhalve niet overdraagbaar zijn door Leverancier. Alsdan geeft Leverancier zulks in de Overeenkomst Schriftelijk aan en garandeert zij dat zij gerechtigd is de Overeenkomst met KU aan te gaan en dat zij beschikt over alle benodigde documenten waaruit blijkt dat eventuele rechthebbenden hun toestemming hebben verleend voor exclusieve en onbeperkte exploitatie voor onbepaalde tijd van de Goederen en/of (resultaten van) Diensten door KU.

15.3. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde Goederen en resultaten van Diensten op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige regelgeving, waaronder intellectuele en industriële eigendomsrechten, en vrijwaart KU zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

15.4. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is KU gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat KU door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

16.                Geheimhouding

16.1. Informatie die KU aan Leverancier of die Leverancier aan KU heeft verschaft kan waardevolle, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen bevatten. Informatie houdt in, maar is niet beperkt tot, specificaties, gegevens, financiële informatie, handboeken, product plannen en documentatie, al dan niet tastbaar, die verband houden

met Goederen en/of Diensten. Tenzij terzake anders is bepaald in de Overeenkomst, zal informatie in exclusieve eigendom blijven toekomen aan de partij die de informatie bekend maakt aan de andere partij. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, zal de Partij waaraan de informatie ter beschikking wordt gesteld de informatie niet verveelvoudigen, de informatie niet aan derden bekend maken of anderen toestaan zulks te doen. Leverancier zal haar personeel of door haar ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

16.2.             De geheimhoudingsverplichtingen strekken zich niet uit tot informatie:

(a) die zich ten tijde van de bekendmaking reeds in het publieke domein bevond; (b) die onderdeel is geworden van het publieke domein anders dan door een overtreding van de Overeenkomst;

 • waarvan de ene Partij, voordat aan haar de informatie onthuld werd door de andere Partij, reeds op rechtmatige wijze kennis had genomen;
 • die bekend is gemaakt door een Partij die daartoe gerechtigd was;
 • die onafhankelijk van een onthulling van de andere Partij ontwikkeld is; of (f) die op grond van een gerechtelijk bevel of last bekend gemaakt moet worden en de andere Partij daarvan binnen zodanig tijdsbestek op de hoogte is gesteld dat zij dat kon aanvechten, tenzij de aard van het gevraagde en de gegeven instructies met zich meebrengen dat de geheimhoudingsbepaling van het eerste lid van dit artikel van toepassing is.

17.                Materialen

17.1. De door KU aan Leverancier toevertrouwde materialen, van welke aard dan ook, zijn en blijven eigendom van KU. Leverancier zal de door KU in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan hem toevertrouwde materialen, van welke aard dan ook, bewaren met de zorg van een goed bewaarder, deze deugdelijk verzekeren, als van KU afkomstig labellen en op eerste verzoek daartoe aan KU teruggeven.

17.2. Leverancier is gehouden er voor zorg te dragen dat er voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst in voorkomend toepasbaar geval een duplicaat wordt gemaakt van de door KU aan Leverancier verstrekte materialen (waaronder tevens wordt verstaan voorbeelden en/of informatie). Leverancier dient deze onder zich te houden voor het geval de ter beschikking gestelde materialen tijdens de bewaring door Leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient Leverancier KU op diens verzoek en zonder enige vergoeding van kosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

17.3. Alle door de Leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen, waaronder zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho´s, clichés´s, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en- vormen, (folie)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, worden eigendom van KU zodra zij aan haar betalingsverplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst in welk kader de bovenstaande middelen tot stand zijn gebracht, heeft voldaan.

18.                Privacy

18.1. Indien er bij de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier persoonsgegevens verwerkt worden, is Leverancier verplicht om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’) en andere wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Leverancier dient de aanwijzingen op te volgen die KU haar in dat kader geeft.

18.2.              Leverancier zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

18.3. KU is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van Leverancier van het bepaalde in voorgaande zinnen en Leverancier vrijwaart KU, behoudens opzet en/of grove schuld van KU, voor alle aanspraken van derden die jegens KU mochten worden ingesteld op grond van de voornoemde wet- en regelgeving.

19.                Overmacht

19.1. De tekortkomingen van een Partij in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan deze Partij worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

19.2. Indien Leverancier heeft aangetoond dat door of ten gevolge van overmacht de nakoming van de Overeenkomst is vertraagd, wordt de termijn van nakoming met de duur van deze vertraging verlengd. Leverancier kan zich alleen op overmacht beroepen, indien Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de overeengekomen termijn van aflevering, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan KU terzake een Schriftelijk bericht heeft gezonden.

19.3. Indien Leverancier gedurende een periode van meer dan tien werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet in zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, heeft KU het recht de Overeenkomst Schriftelijk met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

19.4. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van Materialen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen van de zijde van Leverancier.

19.5. Indien Leverancier de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen voordat de overmachttoestand intrad, heeft KU de keus om ofwel de overeengekomen prijzen en tarieven naar rato te betalen ofwel in het geheel niet te betalen en de reeds ontvangen Goederen en resultaten van Diensten te retourneren, zonder verder enige vergoeding verschuldigd te zijn

20.                Overdracht rechten en verplichtingen aan derden

20.1. Leverancier is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst zonder voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van KU geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

20.2. Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst, gebruik wil maken van de Diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, dan zal zij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen Schriftelijke toestemming van KU, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

20.3. Bij het verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 20.1 en 20.2, is KU gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. Door KU gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Leverancier voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

21.                Export

21.1. Leverancier zal KU vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Leverancier toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen. Indien er bij export van Goederen en/of resultaten van Diensten exportbepalingen van toepassing zijn, welke KU dient na te leven, zal Leverancier KU hiervan tijdig en volledig van op de hoogte stellen.

22.                Ontbinding

22.1. Ingeval Leverancier een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet naar behoren nakomt, is Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft KU het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder dat KU tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan KU toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die KU in deze gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

22.2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Leverancier of als Leverancier zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd of als Leverancier niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft KU het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KU tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van KU op volledige schadevergoeding.

22.3. KU is gerechtigd een Overeenkomst eenzijdig, middels opzegging te beëindigen voordat Leverancier met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. De eventueel reeds door Leverancier in het kader van deze Overeenkomst gemaakte directe kosten, welke door Leverancier worden aangetoond, kunnen alsdan naar redelijkheid worden vergoed. KU is niet verplicht enige andere vergoedingen aan Leverancier te voldoen.

22.4. Onverminderd het overige bepaalde, kan KU de Overeenkomst tussentijds opzeggen en beëindigen indien door bepaalde omstandigheden voortzetting van deze Overeenkomst in redelijkheid niet langer van KU kan worden gevergd. De hiervoor bedoelde omstandigheden worden onder meer geacht zich voor te doen, indien de Leverancier door ziekte, een ongeval of een niet voorzienbare omstandigheid, is verhinderd om de Diensten te verrichten en dat als gevolg hiervan de continuïteit van de Diensten volgens KU in gevaar komt. KU is in dit geval geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

22.5. Indien, na een ingeroepen ontbinding van de Overeenkomst door KU, Leverancier, na een verzoek tot terughalen van Goederen, niet binnen een redelijke termijn overgaat tot terughalen van Goederen, dan heeft KU de bevoegdheid de Goederen voor rekening en risico van de Leverancier op te slaan, te vernietigen en/of te verwijderen.

22.6. Alle op het moment van beëindiging van de Overeenkomst bij de Leverancier aanwezige materialen en/of informatie van KU, inclusief eventuele kopieën daarvan, zullen direct na beëindiging van de Overeenkomst onverwijld en voor rekening en risico van Leverancier aan KU worden geretourneerd.

23.                Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1.              Op alle door KU gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2. Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, tenzij Partijen arbitrage of bindend advies zijn overeengekomen.

23.3. In het geval Partijen arbitrage zijn overeengekomen, zal het geschil worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in de vestigingsplaats van KU en het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.

DEEL B: BIJZONDERE BEPALINGEN

De bepalingen in Deel B zijn naast de bepalingen in Deel A van toepassing indien KU Goederen en/of Diensten op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) inkoopt. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deel A en deel B prevaleren de bijzondere bepalingen in deel B.

24.                Standaard Programmatuur

24.1.           De Standaard Programmatuur zal voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde specificaties. Leverancier zal, indien overeengekomen, de Standaard Programmatuur implementeren.

24.2. Bij de levering van Standaard Programmatuur of de ontwikkeling van Maatwerk Programmatuur bovenop al bestaande Standaard Programmatuur zal Leverancier, waar zij de Standaard Programmatuur van een derde betrekt, rechtstreeks met die derde contracteren en zorgdragen voor de benodigde licenties voor het gebruik van de Standaard Programmatuur.

24.3. Voordat de Overeenkomst voor het gebruik van de Standaard Programmatuur door KU wordt gesloten, verplicht Leverancier zich in ieder geval tot het verstrekken van informatie over afwijkingen in het functioneren van de Standaard Programmatuur, ten opzichte van de door KU gewenste specificaties, voorzover deze Leverancier bekend zijn, dan wel bekend hadden moeten zijn.

24.4. Leverancier verleent KU het niet-exclusieve recht om de Standaard Programmatuur als omschreven in de Overeenkomst voor onbepaalde tijd te gebruiken. Eventuele licentievoorwaarden van derden en de omvang van het gebruiksrecht worden eveneens in de Overeenkomst opgenomen. Leverancier verkoopt hierbij aan KU de informatiedrager(s) waarop de Standaard Programmatuur is vastgelegd.

24.5. KU is, onder andere ter voorkoming van gegevensverlies, gerechtigd back-up kopieën van de Standaard Programmatuur en bijbehorende documentatie te maken. Daarnaast is KU gerechtigd om fouten te (laten) herstellen.

24.6. KU is gerechtigd, indien de Apparatuur door storing(en) geheel of gedeeltelijk buiten werking is, de Standaard Programmatuur op vervangende apparatuur zonder extra/meerkosten te gebruiken ongeacht waar deze apparatuur is opgesteld. KU is gerechtigd, ter voorbereiding op mogelijke uitwijk bij grote verstoringen, Standaard Programmatuur op vervangende apparatuur alvast te installeren en te testen voor gebruik.

25.                Maatwerk Programmatuur

25.1. KU en Leverancier zullen Schriftelijk specificeren welke Maatwerk Programmatuur zal worden ontwikkeld en op welke manier dit zal geschieden. De Maatwerk Programmatuur zal voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde specificaties. Leverancier zal een gedetailleerde uitwerking van de technische specificaties van de Maatwerk Programmatuur vervaardigen, gebaseerd op de gewenste functionele spe-

cificaties als neergelegd in de Overeenkomst, alsmede deze Maatwerk Programmatuur implementeren.

25.2. Voor de ontwikkeling en implementatie van de Maatwerk Programmatuur zal een plan van aanpak worden vastgesteld, al dan niet op voorstel van Leverancier, waarin Partijen (tenminste) afspraken zullen maken over de leveringsdatum, de implementatiedatum, ontwikkel- en/of implementatiefasen, alsmede over tussentijdse systeem- en acceptatietests.

25.3. Leverancier draagt de informatiedragers met bron- en objectcodes alsmede de documentatie en andere materialen behorende bij de ontwikkelde Maatwerk Programmatuur bij (af- c.q. op-) levering en vóór het uitvoeren van de Acceptatietest in eigendom over aan KU.

26.                Apparatuur

26.1. Leverancier verkoopt aan KU de in de Overeenkomst beschreven Apparatuur. Leverancier levert voorts de aan de verkoop van Apparatuur in de Overeenkomst beschreven Diensten, waaronder de aflevering en installatie van de Apparatuur.

26.2. Bij de te leveren Apparatuur dient een paklijst aanwezig te zijn, met daarop het nummer van de opdracht c.q. Overeenkomst, identificatie van de Apparatuur, alsmede een beschrijving van het geleverde. 26.3. Te leveren Apparatuur dient deugdelijk te zijn verpakt, conform de voorschriften zoals opgenomen in de Overeenkomst.

26.4. Apparatuur die door Leverancier wordt geleverd dient te bestaan uit componenten van de hoogste kwaliteitsklasse, tenzij expliciet een ander (lager) kwaliteitsniveau is overeengekomen. Dit houdt naast degelijkheid van de Apparatuur zelf, ook in dat de werking van componenten van de Apparatuur overeenkomstig de overeengekomen specificaties is.

26.5. Leverancier garandeert, gedurende een periode van tenminste zes jaar na de levering van de Apparatuur dan wel gedurende een periode van tenminste zes jaar na de laatste productiedatum van de Apparatuur, welke van de twee data de laatste is, om ingeval van storing in (onderdelen van) de Apparatuur, deze (onderdelen van de) Apparatuur binnen een redelijke termijn door minimaal gelijkwaardige onderdelen te vervangen. Deze verplichting tot vervangen van (onderdelen van) de Apparatuur laat onverlet de inhoud van en de verplichtingen die voortvloeien uit een eventueel afgesloten Overeenkomst voor onderhoud voor de aangeschafte Apparatuur.

26.6. Op verzoek van KU zal Leverancier zo spoedig mogelijk ten aanzien van de Apparatuur inzicht geven in de aard van een storing en de bij het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van de Apparatuur uitgevoerde duurzaamheidtesten.

27.                Uitvoering werkzaamheden

27.1. Indien Leverancier het voor de uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijk acht om met eigen apparatuur toegang te krijgen tot het KU-netwerk dient zij in haar Aanbieding te vermelden.

27.2. Het is Leverancier slechts toegestaan zich toegang te verschaffen tot het KUnetwerk met eigen apparatuur (al dan niet door middel van telecommunicatie) indien KU hiervoor in de Overeenkomst toestemming heeft verleend.

27.3. De apparatuur die de Leverancier gebruikt om zich toegang te verschaffen tot het KU-netwerk dient minimaal aan dezelfde technische beveiligingseisen te voldoen als de apparatuur van KU en mag geen virussen of andere kwaadaardige dan wel schadelijke software bevatten.

28.                Documentatie

28.1. Leverancier zal bij de levering van de Apparatuur en/of Programmatuur de bijbehorende documentatie, waaronder gebruikershandleidingen en functionele-, beheers- en technische documentatie, leveren, welke zodanig is dat KU op een eenvoudige wijze gebruik kan maken van de Apparatuur en/of Programmatuur en deze kan (doen) onderhouden.

28.2. Leverancier zal ervoor zorgdragen dat de door hem geleverde documentatie op eerste verzoek van KU zo spoedig mogelijk op zijn kosten zal worden vervangen, gewijzigd of aangepast indien op enig tijdstip tijdens de duur van de Overeenkomst en/of geldende garantie periode mocht blijken dat de documentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of verouderd is.

28.3.              Tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen, is de documentatie behorende bij de Programmatuur en/of Apparatuur steeds in de Nederlandse taal gesteld.

29.                Acceptatie

29.1. KU en Leverancier zullen in onderling overleg procedures vaststellen ten aanzien van de werkwijze en uitvoering van (de) Acceptatietest(s).

29.2. Iedere (deel)levering van Programmatuur en/of Apparatuur zal worden onderworpen aan een Acceptatietest zoals beschreven in de Overeenkomst.

29.3. Indien de Programmatuur en/of Apparatuur in delen is geaccepteerd zal na de laatst uitgevoerde Acceptatietest een integrale Acceptatietest worden uitgevoerd om de onderlinge samenhang van de Programmatuur en/of Apparatuur te testen.

29.4.              Indien de Programmatuur en/of Apparatuur conform de Acceptatietest is goedgekeurd, geldt de datum van ondertekening van het proces-verbaal van goedkeuring als datum van Acceptatie. Goedkeuring van iedere (deel)levering van de Programmatuur en/of Apparatuur laat de mogelijkheid tot afkeuring van het geheel op grond van de integrale Acceptatietest onverlet.

29.5. Indien tijdens (een) Acceptatietest(s) blijkt van tekortkomingen, is Leverancier gehouden om de tekortkomingen op de kortst mogelijke termijn te verhelpen en het geheel opnieuw ter Acceptatie aan te bieden.

29.6. Gedurende (een) Acceptatietest(s) is KU redelijkerwijze gerechtigd operationeel gebruik te maken van het door Leverancier ter beschikking gestelde, indien dit noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering.

30.                Garanties

30.1. Leverancier garandeert gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een in de Overeenkomst overeen te komen periode, gerekend vanaf de datum van Acceptatie, dat de Programmatuur en Apparatuur functioneren conform de overeengekomen specificaties, eigenschappen en performance-eisen als vervat in de Overeenkomst, vrij zijn van gebreken en dat de Overeenkomst een juiste en volledige weergave en omschrijving van de Programmatuur en Apparatuur omvat. Indien geen periode is overeengekomen, geldt een periode van één jaar.

30.2. Leverancier garandeert dat de Programmatuur en Apparatuur efficiënt, deugdelijk en onderling samenhangend is vervaardigd. Leverancier garandeert voorts dat de Programmatuur dusdanig is gedocumenteerd dat een derde terzake deskundige zelfstandig het onderhoud kan uitvoeren, mits deze de beschikking heeft over de broncodes. Daarbij garandeert Leverancier dat de broncodes van een dergelijke kwaliteit zijn, dat met behulp van deze broncodes op de gebruikelijke manier de door Leverancier aan KU geleverde objectcode kan worden gegenereerd.

30.3. Leverancier garandeert voorts dat de Programmatuur en Apparatuur de overeengekomen eigenschappen bezit voor het doel waarvoor KU de Programmatuur en Apparatuur heeft verworven en dat deze voldoen aan de met betrekking daartoe geldende wet- en regelgeving. 30.4. Leverancier garandeert bereid en in staat te zijn om op te treden als hoofdaannemer. Leverancier garandeert dat zij over de vereiste deskundigheid beschikt om de Overeenkomst voor KU uit te voeren.  

30.5. Indien de Diensten van de Leverancier bestaan uit Databeheer garandeert

Leverancier dat:

 • KU en/of haar klanten te allen tijde ongestoord toegang (100% uptime) hebben tot de data door middel van Techniek voor communicatie op afstand;
 • Er voldoende waarborgen door Leverancier zijn genomen tegen verlies en/of verminking en/of ongeoorloofde duplicering door derden van de opgeslagen data (inspanningsverplichting Leverancier).

31.                Onderhoud

31.1. Op verzoek van KU en conform de daartoe gemaakte afspraken, zal Leverancier preventief, correctief, adaptief, modicatief en/of vernieuwend onderhoud op de Programmatuur en/of Apparatuur verrichten, alsmede telefonische ondersteuning verlenen.

31.2. Leverancier verplicht zich tijdens de overeengekomen onderhoudsperiode KU terstond op de hoogte te brengen van bekende gebreken die in de Programmatuur en/of Apparatuur voorkomen, alsmede omtrent de situaties waarin en de wijze waarop deze zich voordoen en verholpen kunnen worden.

31.3. In het kader van preventief onderhoud zal Leverancier alle geëigende waarborgen en maatregelen nemen teneinde ervoor te zorgen dat de Programmatuur en/of Apparatuur volgende de specificaties functioneert. In het kader van vernieuwend onderhoud zal Leverancier de Programmatuur aanpassen aan nieuwe wettelijke regelingen, verbeteringen of aanvullingen van de functionaliteit en aan nieuwe technologische ontwikkelingen en inzichten. Het aanbrengen van functionele wijzigingen verdient steeds de voorafgaande toestemming van KU.

31.4. In het kader van correctief onderhoud worden gebreken in de Programmatuur en/of Apparatuur in verschillende prioriteitsgroepen ingedeeld. Indien zich een gebrek voordoet zal Leverancier binnen de overeengekomen periode aanvangen met het correctieve onderhoud en, indien zulks is overeengekomen, dit gebrek binnen de overeengekomen periode verholpen hebben. Indien in de Overeenkomst geen periode is vastgesteld, geldt dat Leverancier binnen tenminste vier uur na melding van een gebrek door KU zal aanvangen met correctief onderhoud, waarbij Leverancier alles in het werk zal stellen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

31.5. Leverancier stelt in overleg met KU procedures op, op basis waarvan het dagelijks systeembeheer dient plaats te vinden, waarbij eveneens service levels overeengekomen kunnen worden.

32.                Projecten

32.1. Opdrachten voor Diensten die naar hun aard projectmatig zullen worden uitgevoerd, worden geacht niet eerder te zijn aangegaan, dan nadat de planning en aanpak van het project door KU zijn goedgekeurd en een en ander is vastgelegd in een Overeenkomst.

32.2. Facturen, verslagen en andere informatie die aangaande het project door Leverancier aan KU worden verstrekt, zullen altijd voorzien zijn van een door KU beschikbaar gesteld referentienummer.

33.                Escrow

33.1. Leverancier stelt KU voor de datum van afsluiting van de Overeenkomst in de gelegenheid om deel te nemen aan een escrowregeling.

33.2. Op basis van de escrowregeling zal een kopie van de broncodes van de meest recente versie van alle door Leverancier geleverde Standaard Programmatuur, alsmede alle bijbehorende ontwikkel- en technische documentatie bij een depothouder worden gedeponeerd.

33.3. Het gedeponeerde zal door de depotnemer onder de voorwaarden van de overeengekomen escrowregeling aan KU ter beschikking worden gesteld in, onder andere, doch niet beperkt tot, de situatie dat Leverancier zijn activiteiten ten aanzien van de Standaard Programmatuur beëindigt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins niet in staat is om zijn verplichtingen ten aanzien van de Standaard Programmatuur naar behoren na te komen.

34.                Intellectuele en industriële eigendom

34.1. Onverminderd de aan KU toekomende bevoegdheden, berusten de intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van de Standaard Programmatuur bij Leverancier, dan wel bij een derde-leverancier, indien Leverancier de Standaard Programmatuur bij een derde betrekt.

34.2. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van de Maatwerk Programmatuur berusten bij KU. Deze rechten worden op grond van deze Overeenkomst door Leverancier aan KU overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door KU reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere formaliteit is vereist, dan zal Leverancier op eerste verzoek van KU onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan de overdracht van zodanige rechten en al die aktes en documenten ondertekenen die daartoe nodig zijn.

34.3. Leverancier vrijwaart KU voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden ten aanzien van de geleverde Programmatuur en Apparatuur en alle daarmee gemoeide schade en kosten.

34.4. In geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als bedoeld in artikel 34.3 van dit artikel zal Leverancier zich tegen deze rechtsvorderingen verweren. Dit laat onverlet het recht van KU zich zelf in rechte tegen deze rechtsvorderingen te verweren indien zij dat gewenst acht. De redelijke kosten van KU van een dergelijk verweer, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten daaronder begrepen, komen voor rekening van Leverancier. Leverancier zal KU Schriftelijk volledig informeren over de aard en inhoud van de rechtsvordering.

34.5. In geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als bedoeld in het vorige lid zal Leverancier op zo kort mogelijke termijn en voor zijn rekening en risico de Programmatuur en/of Apparatuur vervangen of wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele en technische eigenschappen van de Programmatuur geen afbreuk wordt gedaan, dan wel alsnog zorgdragen voor het verkrijgen van de noodzakelijke rechten. In overleg kunnen partijen ook een andere oplossing overeenkomen.

Contactgegevens:
www.kabook.nl  * Mosterdhof 4 * Westervoort *

L. Albadoro is de Functionaris Gegevensbescherming van Kabook Uitgevers Hij/zij is te bereiken via lydia.albadoro@kabook.nl